รับจดทะเบียนบริษัท

บริการของเรา

k

ด้านการจดทะเบียน

(Business registration)

ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องของการให้บริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ดี…

h

ด้านการบัญชี

(Book Keeping)

บริการยื่นแบบประจำเดือน
บริการยื่นแบบประจำปี
บริการปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี…

U

ด้านการตรวจสอบบัญชี

 (Audit)

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี…

ด้านการจดทะเบียน (Business registration)

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ ในเรื่องของการให้บริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ดี การดำเนินงานมีคุณภาพ และลูกค้าของเราทุกท่านจะได้รับความที่สะดวก สบายและรวดเร็ว

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนั้นก็มีหลายอย่าง แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน มีทั้งการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด, การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท จำกัด, จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด มหาชน เป็นต้น รวมทั้งจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ งานขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม ลูกค้าสามารถมาใช้บริการจดทะเบียนกับทางบริษัทฯ เราได้ เราดำเนินงานและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ โดยมีรายละเอียดงานที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการมีดังนี้

  1. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  2. จดทะเบียนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯลฯ
  3. จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
  4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
  6. งานขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง

 

อัตราค่าบริการในการจดทะเบียน

รับจดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ค่าบริการ 9,500 บาท
⦁ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ทุนไม่เกิน 1 ล้าน) ค่าบริการ 5,000 บาท
⦁ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ค่าบริการ 2,000 บาท⦁ แจ้งเลิกกิจการ 10,000 บาท
⦁ จดทะเบียนพาณิชย์ 1,500 บาท
⦁ คัดหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ 500 บาท
( อัตราค่าธรรมเนียม ได้รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการแล้ว )

 

ด้านการบัญชี (Book Keeping)

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

บริการยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
     ⦁ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
     ⦁ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
     ⦁ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
     ⦁ จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
     ⦁ จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
     ⦁ จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
     ⦁ ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

บริการยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
     ⦁ จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
     ⦁ จัดทำและยื่นนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
     ⦁ จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

บริการปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) ประกอบด้วย
     ⦁ ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
     ⦁ ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
     ⦁ บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ  สมุดบัญชีขาย  สมุดบัญชีรับเงิน  สมุดบัญชีจ่ายเงิน  สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย  สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
     ⦁ จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
     ⦁ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
     ⦁ จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้  รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
     ⦁ ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
     ⦁ ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการในการทำบัญชีอัตราค่าบริการในการทำบัญชี
สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้พิจารณาจาก
     ⦁ ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
     ⦁ ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
     ⦁ ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

 

ด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit)

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีคุณภาพ
     ⦁ บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
     ⦁ บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท

ที่อยู่

69/21 อาคารชุดบางใหญ่ซิตี้ บี 2 หมู่ที่ 6
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี 11140

69/21 condominiums B2 1st Kanjanapisak road T.Saothonghin Bangyai Nontaburi 11140

โทรศัพท์ 02-9031945, 086-387-0095

โทรศัพท์ 081-915-2722, 084-111-3550

แฟกซ์ 02-9031945

อีเมล jst@jst-accounting.com

รับจดทะเบียนบริษัท บริการทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เจเอสที แอ็คเคาน์ติ้ง จํากัด